• Telefon kontaktowy: 509 66 02 15

  próby szczelności

  Próby Ciśnieniowe Instalacji

  Próby Ciśnieniowe Instalacji 1024 768 Lokalizacja Wycieków Wodnych - Świat Instalacji

  Próby Ciśnieniowe Instalacji – po co właściwie są?

  próby szczelności instalacji wodnych Próba ciśnieniowa instalacji sanitarnej bądź grzewczej wykonywana jest w celu sprawdzenia szczelności rozprowadzonych przewodów instalacyjnych podczas zanikających prac tj. przed zasłonięciem ściankami, wykonaniem prac tynkarskich, czy zalaniem wylewki. Pozytywny wynik próby gwarantuje szczelność instalacji i brak problemów z wyciekami instalacji w późniejszej eksploatacji.

  Pamiętaj!

  Z przeprowadzenia próby nie powinno się w żadnym wypadku rezygnować. Nawet najbardziej doświadczony instalator może popełnić błąd, niejednokrotnie spotkaliśmy się z wadliwymi partiami rur czy kształtek. Przecieki ujawnione po ukończeniu prac wykończeniowych zawsze pociągają za sobą konieczność zniszczenia przynajmniej fragmentów podłóg oraz ścian. Warto również wpisać do dziennika budowy kto i kiedy wykonywał próby szczelności oraz spisać protokół z ciśnieniowej próby szczelności.

  Próba ciśnieniowe – Przepisy ogólne

  1. Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem.
  2. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.
  3. Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo.

  Przygotowanie instalacji do próby szczelności

  1.Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek  nie może być przemarznięty.

  2.Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego.

  3.Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów.

  Przebieg badania szczelności wodą:

  1.Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

  1. Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić:

  0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar

  0,2 bar przy ciśnieniu większym

  1. Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.

   

  4.Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli.

  1. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

  Badanie instalacji sprężonym powietrzem

  1. Badanie można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju.
  2. Wartość ciśnienia badania nie powinna przekraczać 3 bar.
  3. Wszelkie nieszczelności należy lokalizować akustycznie lub środkiem pianotwórczym.
  4. Wymagania odnośnie manometru i warunków pogodowych są identyczne jak dla badania wodą.
  5. Wynik należy uznać za pozytywny jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

   

  Próba szczelności wodą ciepłą

  Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia.

   

  Przepisy końcowe

  Po badaniach szczelności w instalacjach wodociągowych powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych, następujące badania:

  – zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej,

  – oznakowania instalacji wodociągowej,

  – zabezpieczenia instalacji wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,

  – efektów regulacji instalacji wody ciepłej,

  – zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody, oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,

  – natężenia hałasu wywołanego przez instalację,

  – zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych,

  – pomp obiegowych,

  – armatury: odcinającej, regulacyjnej.

  Płukanie i dezynfekcja przewodów

  Czynności płukania i dezynfekcji przewodów rurowych są praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacji do użytkowania. Przeprowadzane są tylko w przypadku stwierdzenia jakości wody niezgodnej z wymaganiami jakościowymi wody dla potrzeb ludzi i czynności gospodarczych.

  Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej.

  Do dezynfekcji przewodu wodociągowego stosowany jest roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedną dobę. Następnie przeprowadzane jest płukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

   

  Odbiór techniczny instalacji wodociągowej

  Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Z jego wykonania sporządza się protokół. Przeprowadza się wówczas gdy:

  – następuje zmiana wykonawcy,

  – wystąpiły przejścia przez przegrody budowlane,

  – wykonane zostały bruzdy w ścianach,

  Odbiór częściowy przeprowadza się, kiedy część prac montażowych kończy się. Z wykonania odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Wykonuje się go, gdy:

  – przewody układane są w bruzdach które zostają zakrywane,

  – przewody układane są w rurach ochronnych,

  – wykonywane są uszczelnienia w przejściach przez przegrody budowlane, a także wówczas gdy,

  – sprawdzenie jakości wykonanych prac montażowych nie będzie możliwe w czasie odbioru końcowego.

  Odbiór końcowy przeprowadzany jest po całkowitym zakończeniu montażu instalacji wodociągowej. Sporządzany jest protokół. W czasie tego odbioru przedstawione powinny być dokumenty:

  – projekt techniczny powykonawczy instalacji,

  – dziennik budowy,

  – obmiary powykonawcze,

  – protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

  – protokoły odbiorcze badań szczelności instalacji,

  – instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,

  – instrukcję eksploatacji instalacji.

  Do czynności wykonywanych podczas odbioru końcowego należy:

  – sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,

  – sprawdzenie protokołów międzyoperacyjnych, częściowych, badań odbiorczych,

  – uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów.

  Odbiór techniczny zostaje zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji przez użytkownika. lub protokolarnym stwierdzeniem, że występują przyczyny uniemożliwiające użytkowania instalacji wodociągowej zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wówczas należy powtórzyć czynności odbiorcze po usunięciu nieprawidłowości.