Przeglądy techniczne budynków

Wykonujemy przeglądy techniczne budynków w specjalizacji:
-instalacje sanitarne i grzewcze

Opinie techniczne
dla budynków mieszkalnych

Opinia techniczna określa rzeczywisty stan obiektu i sporządza się ją na podstawie materiału dowodowego. Opinię może wydać osoba, która wykonuje funkcje techniczne w budownictwie. Opinie przygotowuje się na podstawie zlecenia od inwestora, wizji lokalnej na obiekcie, inwentaryzacji poszczególnych instalacji czy też dostępnej dokumentacji fotograficznej. Opinia składa się z części opisowej oraz fotograficznej, gdzie pokazane są dowody na ocenę stanu zużycia instalacji. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu pod redakcja Andrzeja Hopfera p.t. wycena nieruchomości przyjmuje się następujące parametry oceny stopnia zużycia instalacji:

Kryteria brane przy ocenie stanu technicznego

–  0 – 15% zużycia -stan dobry

–  16 -30% zużycia – stan zadowalający

–   31 – 50% zużycia – stan średni

–  51 – 70% zużycia – stan niezadowalający

– 71 – 100% zużycia – stan zły

Podstawy do przeprowadzenia przeglądu instalacji

Punktem wyjścia dla sporządzenia opinii technicznej instalacji sanitarnych i grzewczych w budynku jest zdefiniowanie instalacji w budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz jak nieruchomość wspólną definiuje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (WłLokU). Dodatkowo należy sprawdzić czy instalacja spełnia wytyczne podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

przeglądy techniczne instalacji domowych

Obowiązkowe przeglądy techniczne domu
a ubezpieczenie

WAŻNE!

W przypadku szkody ubezpieczyciel bezwzględnie  opiera się na przepisach prawa budowlanego. Brak wymaganych przeglądów może doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Bardzo często stosowana jest praktyka że nawet jeśli brak przeglądu nie miał bezpośredniego powiązania ze zdarzeniem z tytułu którego domagamy się odszkodowania to wypłata środków może zostać niezrealizowana. Zapraszamy do kontaktu  z naszą firmą Świat Instalacji – wykwalifikowana kadra w sposób profesjonalny i kompleksowy przedstawi pełną ofertę .

Kiedy wykonujemy przegląd techniczny

Ocenę stanu technicznego budynku należy wykonać przed kupnem planowanej inwestycji jakim może być kupno lokalu, domu bądź mieszkania. Warto również ją przeprowadzić podczas corocznych kontroli okresowych budynku czy też w momencie gdzie zaczynamy zauważać, że coś z danym budynkiem zaczyna się dziać niepokojącego np. dochodzi do pęknięć, uszczerbków na instalacji. Dodatkowo, jeżeli chcemy zmienić coś w instalacji, przeprowadzić jej remont bądź konserwacje taka ocena stanu technicznego również może być pomocna. 

Ocenę przeprowadza specjalista z odpowiedniej branży budowlanej, który posiada uprawnienia budowlanej w danym zakresie. Istnieje również ekspertyza budowlana, ale ją już musi wykonać rzeczoznawca budowlany. Każda ocena stanu technicznego zawiera cel i zakres opracowania, podstawy formalne na których jest oparta, opis i charakterystykę badanego obiektu, zalecenia dotyczące przedmiotu opracowania oraz wnioski końcowe. Dodatkowo bardzo często zamieszcza się dokumentację fotograficzną, na poparcie tez zawartych w opinii. Wykonanie opinii może być dla Inwestora zabezpieczeniem, przed dokonaniem pochopnego zakupu danej inwestycji, której prawdziwy stan techniczny może być inny niż na pierwszy rzut oka. Dodatkowo specjalista zauważa rzeczy i aspekty na które Inwestor mógłby nie zwrócić uwagi, a które mogą okazać się istotne i np. kosztowne w razie ewentualnej ich awarii, wymiany bądź naprawy. 

Usługi badań okresowych budynków

Jeśli potrzebują Państwo pomocy oraz informacji w zakresie przeprowadzenia przeglądu technicznego w w Państwa domu, zapraszamy do szybkiego kontaktu z naszą firmą. Działamy szybko, sprawnie i kompleksowo.